REFERANSER

PERSONALPOLICY OG ETISKE RETNINGSLINJER

HRO skal ha en personalpolicy som bidrar til bedriftens mål, trygghet og trivsel på arbeidsplassen, og gir utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte.

Ingen arbeidstakere skal oppleve forskjellsbehandling på grunnlag av rase, kjønn, religion, livssyn og vi skal behandle hverandre med respekt og tillit.

HRO’s motto er «vi skal være ditt førstevalg» og kunden skal alltid være i fokus – uavhengig av oppdragets størrelse eller om «kunden» er ekstern eller intern.

Etiske retningslinjer er en del av, og må sees i sammenheng med bedriftens øvrige HSEQ-dokumenter, slik som varsling, konflikthåndtering, trakassering og mobbing, retningslinjer for bruk av rusmidler og pengespill, krisehåndtering osv.

Den tidligere «Personalhåndboken» er nå innarbeidet i bedriftens HMSK-dokumentasjon, og skal være levende og nærværende i alle deler av bedriften og videreutvikles i samarbeid med ansattes representanter i AMU og sikre god og rettferdig behandling i tråd med bedriftens retningslinjer.

Det er en forutsetning at arbeidstaker er skikket til arbeidet, dette innebærer for eksempel at man innehar nødvendige sertifikater/godkjenninger, er pålitelig og fremstår profesjonelt ovenfor kunder, leverandører og kolleger. Dersom en medarbeider forvolder ulykke eller blir etterforsket for kriminelle forhold av påtalemyndighet kan dette få betydning for arbeidsforholdet dersom forholdet er av en slik art at den nødvendige troverdighet og/eller pålitelighet svekkes.

Styringsdokumenter, rutiner, instrukser og prosedyrer er gjort elektronisk tilgjengelig for alle ansatte ved innlogging på lastebil.no/hrolsen med personlig brukernavn og passord.
I tillegg vil sentrale dokumenter, f.eks. sjåførhåndbok bli utlevert skriftlig.

HROs sjåførmappe er personlig og skal til enhver tid medbringes av sjåføren i bilen.

Innholdet i «Sjåførhåndbok» (med unntak for personlige opplysninger) er en integrert del av HROs helse-, miljø, sikkerhets- og kvalitetsarbeid (HMSK) og finnes elektronisk i «KMV» (med personlig pålogging) på www.lastebil.no/hrolsen.

KMV er HROs valgte system for HMSK og inneholder rutiner, instrukser og dokumentasjon. Alle KMV-dokumenter har et unikt ID-nummer.

Sjåførmappen er et verktøy for sjåføren både under arbeid og som et hjelpemiddel ved kontroll da den personlige delen, del I, dokumenterer arbeidsforholdet og andre dokumenter som erfaringsmessig er relevante ved ev tilsyn langs vei av politi, Statens Vegvesen og/eller Arbeidstilsynet.

Sjåførmappen blir utdelt ved kontraktsinngåelse og oppdateres årlig.

HRO har innført et elektronisk HMSK-system som gjør at all dokumentasjon er tilgjengelig via pc/smarttelefon. Vi benytter oss av «KMV» (Kvalitet og Miljø på Vei) gjennom NLF (Norsk Lastebileier Forbund) som er bransjestandarden for medlemmer av NLF. Alle våre ansatte har personlig pålogging til elektronisk system, og i tillegg har alle våre sjåfører en personlig Sjåførhåndbok med de mest relevante dokumentene vedrørende transport og ferdsel langs vei.

HRO har også en etablert praksis med registrering av alle uønskede hendelser i et app-basert avvikssystem. Her registreres alle avvik, ulykker, nestenhendelser eller forbedringstiltak i en app på smarttelefonen og lagres i en database for videre behandling og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Direkte link til KMV med personlig pålogging

TOPP